Академия по туризъм

хлебар / Баничар

Хлебар и Баничар
Специалност
Хлебар / Баничар
В учебната програма е включен учебен материал, с овладяването на който се цели курсистите да усвоят практически умения за приемане и съхранение на хранителни продукти; за видовете хлебни продукти и тяхната обработката, на основните качествени показатели на различните видове тесто, срокове, условия на съхранение и реализация, спазване на изискванията за лична и производствена хигиена и безопасно упражняване на професията. Съдържанието на учебната програма е за специалността "Хлебар/Баничар". За всеки раздел са фиксирани часовете за нови знания и умения, които се разпределят по теми от преподавателят в началото на всеки квалификационен курс.
Възможни длъжности за заемане в производството на хлебни изделия
Организатор на производството на хлебни изделия, мениджмънт на снабдяването на търговски обекти, производител на хляб, производител на баници, стартиране на частен бизнес
Форма на обучение
Индивидуална, групова, дистанционна ( online ) Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график
Важно !
Практиката се провежда всеки ден средно между 3-8 учебни часа и заема основно място в курса на обучение. Практическото обучение е под формата на учебен стаж с ръководители на заведения за обществено хранене. Стажът се провежда във верига елитни ресторанти на реални работни места, където курсистите имат възможност и за професионална реализация след успешно завършване на обучението си. При невъзможност за ежедневна практика, курса може да продължи до 3 месеца.
След завършване на обучението се издава
Удостоверение
за професионална квалификация
Хлебар / Баничар

Международен Диплом
за професионална квалификация
Хлебар / Баничар

International Diploma
For professional qualification
Baker and Banichar
Забележка:
Ако имате професионален стаж, минимум 6 месеца по професията, можете да се явите директно на изпити ( теория и практика ) за Сертифициране на професионални умения от сферата на ресторантьорството и да получите Удостоверение за професионална квалификация и Международен диплом