Академия по туризъм

селски туризъм

Селски туризъм
Специалност
Селски туризъм
Селският туризъм е вид туризъм, при който се задоволяват интересите на туристите към традиции, бит, култура, обичаи, селскостопански и други специфични дейности, както и към природните, исторически и културни дадености на съответния регион, при спокойни и непринудени човешки взаимоотношения. Той е съвкупност от туристически дейности осъществявани в извънградска или селска среда. Селският туризъм е най–бързо развиващият се отрасъл на туризма в България през последните години. България притежава значителен потенциал за развитие на селски туризъм. Благоприятни условия за това са нейното географско местоположение, климат, наличие на минерални извори, разнообразни планински области, уникално културно и историческо наследство, запазена етническа самобитност и традиции. Много Български села в момента предлагат този вид туризъм, благодарение най–вече на засиленото търсене на такъв вид настаняване.
Форма на обучение
Индивидуална, групова, дистанционна ( online ) Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график
Важно !
Практиката се провежда всеки ден средно между 3-8 учебни часа и заема основно място в курса на обучение. Практическото обучение е под формата на учебен стаж с ръководители на заведения за обществено хранене. Стажът се провежда във верига елитни ресторанти на реални работни места, където курсистите имат възможност и за професионална реализация след успешно завършване на обучението си. При невъзможност за ежедневна практика, курса може да продължи до 3 месеца.
Възможни длъжности за заемане в този бранш
Организатор на туристическа дейност Селски туризъм, Изпълнителски и ръководен персонал в сектор обслужване към туроператорски агенции и др.
След завършване на обучението се издава
Удостоверение
за професионална квалификация
Организатор - Селски туризъм

Международен Диплом
за професионална квалификация
Организатор - Селски туризъм

International Diploma
for professional qualification
Organizer in village tourism
Забележка:
Ако имате професионален стаж ( минимум 6 месеца ) по професията, можете да се явите директно на изпити ( теория и практика ) за «Сертифициране на професионални умения от сферата на Селския туризъм» и да получите Удостоверение за професионална квалификация