| Международна Aкадемия по туризъм

Курс за Селски туризъм

Course for Village Tourism

Селски туризъм

Специалност

Селски туризъм

Селският туризъм е вид туризъм, при който се задоволяват интересите на туристите към традиции, бит, култура, обичаи, селскостопански и други специфични дейности, както и към природните, исторически и културни дадености на съответния регион, при спокойни и непринудени човешки взаимоотношения. Той е съвкупност от туристически дейности осъществявани в извънградска или селска среда. Селският туризъм е най–бързо развиващият се отрасъл на туризма в България през последните години. България притежава значителен потенциал за развитие на селски туризъм. Благоприятни условия за това са нейното географско местоположение, климат, наличие на минерални извори, разнообразни планински области, уникално културно и историческо наследство, запазена етническа самобитност и традиции. Много Български села в момента предлагат този вид туризъм, благодарение най–вече на засиленото търсене на такъв вид настаняване.

Възможни длъжности за заемане в този бранш

Организатор на туристическа дейност - Селски туризъм, Изпълнителски и ръководен персонал в сектор обслужване към туроператорски агенции и др.

Селски туризъм

След завършване на обучението се издава

Удостоверение

за професионална квалификация

Организатор - Селски туризъм

Международен Диплом

за професионална квалификация

Организатор - Селски туризъм

International Diploma

for professional qualification

Organizer in village tourism

Забележка:

Ako имате професиoнален стаж ( минимум 6 месеца ) по професията, можете да се явите директно на изпити ( теория и практика ) за «Сертифициране на професионални умения от сферата на Селския туризъм» и да получите Удостоверение за професионална квалификация

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.