| Международна Aкадемия по туризъм
Обучение в интерменю

Обучение в Интерменю

Обучението е индивидуално, задочно и дистанционно ( on-line ) от 1 до 6 месеца. Могат да кандидатстват всички навършили 16 години както от България, така и кандидати от цял Свят. Дипломираните курсисти могат да работят в цял свят без превод и легализация – получават Международен диплом и Удостоверение за квалификация.

Обучение в интерменю
      С присъединяването на страната ни към ЕС, професионалната квалификация в която и да е сфера на ресторантьорството и хотелиерството  е задължителна.
      Съгласно  НАРЕДБА за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията Приета с ПМС № 217 от 17.08.2015 г., обн., ДВ, бр. 65 от 25.08.2015 г. В проект е зъздаването на Туристически Инспекторат, които ще следи за изпълнението на Наредбата и ще има контролни фукции с правото за налагане на незабавни глоби /без предписания/ на всички обекти и служители , които не са изпълнили 

Форми на обучение

     Предлагаме следните форми за обучение: Редовна, Дистанционна, Практическа, и on-line форма. Курсовете се провеждат през работната седмица или в почивните дни. Поради интересът на кандидати за обучение в различни краища на България, както и на живеещите в чужбина. Школата разработва и актуализира, съвременни програми за дистанционно обучение и придобиване на квалификация от разтояние. Пакетът от теоретични материали, разработен специално за самоподготовка, заедно със съкратена програма за практическо обучение Ви дават възможност да придобиете съответната квалификация за един по-кратък период от време. По време на дистанционното обучение по теоретичната част, Интерменю, определя графика за провеждане на производствената практика в града в който живеете или в непосредствена близост. Тази форма на обучение е подходяща за всички хора с по-голяма заетост, както и за онези, които желаят да се обучават в центъра, но се намират на далечно разстояние.
Обучение в интерменю
Обучение в интерменю
Обучение в интерменю
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.