| Международна Aкадемия по туризъм

Дипломи за професионална квалификация

Международна Школа по Туризъм " Интерменю" 
е Център за професионална подготовка на кадри. 
     Във връзка с новите Европейски стандарти в сферата на занаятите, за множество от работните позиции има изискване служителите да притежават легитимен документ, удостоверяващ квалификация в професията, която упражняват. 
    След успешно полагане на изпит Школата издава два типа документи по образец, удостоверяващи проведеното обучение и придобита квалификация: Международен диплом - валиден в цял свят без превод и легализация - представлява най-висшата степен документ за всяка професия и Удостоверение за професионална квалификация. 
Дипломи
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.