Академия по туризъм

дипломи

   Във връзка с Европейски стандарти в сферата на занаятите, за множество от работните позиции има изискване служителите да притежават легитимен документ, удостоверяващ квалификация в професията, която упражняват.
   След успешно полагане на изпит УЧЕБНИЯ ЦЕНТЪР издава два типа документи по образец, удостоверяващи проведеното обучение и придобита квалификация: Държавно удостоверение за професионална квалификация и международен диплом с вграден превод на английски език и цифров QR Code за незабавна проверка на валидността на документа, не е необходим превод и легализация.
дипломи